zondag 27 juli 2014

Losse Groepen sturen open brief naar Ilse Uyttersprot

(c) COB | Losse Groep 2014
De Losse Groepen zijn het nog steeds niet eens met het 'Vernieuwd Globaal Stoetreglement' waarin staat dat o.a. de Losse Groepen nu ook een waarborg moeten betalen. 'Leider' van de Losse Groepen, Jacquy De Pauw, stuurde samen met enkele andere bekende namen uit het 'Losse Groepen'-milieu een open brief aan schepen van Cultuur, Ilse Uyttersprot: 

(c) COB | Ilse Uyttersprot tijdens
 carnaval 2014

"Geachte Mevrouw de Schepen,
In de gemeenteraad van juni laatstleden werd op Uw voorstel een nieuw deelnamereglement voor de zondags- en maandagsstoet Carnaval Aalst goedgekeurd. In voornoemd reglement werd een clausule opgenomen die bepaalt dat de losse groepen vanaf 2015, voorafgaand een waarborg dienen te betalen om te mogen deelnemen aan de zondags- en maandagsstoet. Dit ondanks het feit dat wij voorafgaand zowel schriftelijk als mondeling onze afkeuring en alternatieven voor deze maatregel hadden kenbaar gemaakt aan Dhr. K. Troch, voorzitter van het Feestcomité en Mevr. D. Fortuyn, hoofd Dienst Evenementen van de Stad. Deze nota werd nooit beantwoord, noch werd met onze bezwaren, opmerkingen en voorstellen rekening gehouden.
Hierbij willen wij als leden van het Charterelle nogmaals publiekelijk onze verontwaardiging uitdrukken over deze maatregel en over het gebrek aan overleg daaromtrent omdat, de waarborg discriminerend is, want hij geldt enkel voor losse groepen en niet voor klassieke ingeschreven groepen. De waarborg de leden van alle losse groepen zonder onderscheid stigmatiseert als potentiële vandalen, relschoppers, onruststokers en saboteurs van de stoet, niettegenstaande velen onder hen al tientallen jaren probleemloos mee opstappen in de stoet en op hun manier een bijdrage leveren tot de uitstraling en de eigenheid van ons Carnaval. Met deze maatregel Aalst Carnaval het enige volksfeest ter wereld wordt waarbij een deel van de deelnemers geacht wordt te betalen voor een feest dat zijzelf vormgeven. De degressiviteit van de waarborgsom waarbij het gevraagde bedrag per persoon daalt met een toenemend ledenaantal, grotere losse groepen bevoordeelt, en aldus lijnrecht ingaat tegen het streven om de stoet korter te maken.
de maatregel is ingevoerd, zonder dat er klaarheid is over:
- wanneer en hoe de waarborg wordt terugbetaald
- wie deze waarborg kan inhouden
- waarvoor deze waarborg kan ingehouden worden
- of er beroep mogelijk is tegen inhouding en zo ja, hoe?
- de grootte van de boete in relatie tot de overtreding
- het betalen van een waarborg het gebruik van een goed of een dienst impliceert. Welk goed of dienst wordt in dit geval door de organisatoren aangeboden?
Met deze maatregel de onwil van de Stad Aalst om te investeren in overleg, informatie, veiligheid en organisatie die uiteindelijk moet leiden tot een sluitende controle, wordt afgewenteld op de losse groepen.
Wij willen hierbij dus nogmaals onze grote teleurstelling uitdrukken over het invoeren van deze ondoordachte, ondemocratische en stigmatiserende waarborg en zullen in de komende dagen alle losse groepen in die zin informeren en bevragen over
mogelijke vormen van vreedzaam protest.
Inmiddels blijven wij zoals altijd bereid tot verder overleg.
Met beleefde groeten,
Jacquy De Pauw, Jan Louies, Nicolas Dons, Jan Moens, Erik Hendrickx, Patrick Matthieu."Wordt ongetwijfeld vervolgd!