zaterdag 26 januari 2013

Thema's Kleine groepen 2013

Alle thema's zijn bekend: hier de KLEINE GROEPEN

Afgesjikt  
De lèsten doe ’t licht oit!!! ’t Es alom bekendj dat Oilsjterse carnavalsgroepen die vanachter in de stoet loeipen, eer onderweirp, waugen en kostuum opvrolekken mè massa’s lichtekes. Met dezen taroef beleven ze tein eer apotheose op de Groeite Mèrt. Dezen droeim droigt na deer de oonpassink van ’t parcours in doigen te vallen, deer dat de Groeite Mèrt tees joor ni het echte enje van de stoet werd. Oeik de echte Voil Jeanetten op doisendag zieng de boi al hangen. Jorenlank kosten z’eer hèrt opholen mè kapotte lampekappen in eren sjikke stoet, mor oeik zoi werren omgelidj en emmen der dus belang boi om eer lampekapkes te loten brannen om azoei ere weg nor ‘t Vredeploin te vinnen. Afgesjikt in categorie C eit alvast lichtekes en lampekappen mee! Afgesjikt eet oit respect vèr de echte Voil Jeanet, zuwel op de waugen as op ere kop, gerestaureerde lampekappen gezetj. Weir goon ons alvast gralèk amezeiren in de stoet, de rest interesseert ons giën floit. De lèsten doe ’t licht oit!!!

Bedesterd  
Wildje in d’ hallen een beter zicht … vrauget oon Bedesterd, de Keining van ’t licht! Lap … weeral ’n elletrik af … da ’s na al monjen dammen ier in d’ hallen zitten te moeisen omda die verlichting ni deftig marcheert … Iëst was ’t e zekeringsken, tèn weer woter dat de mieren afliep, noordieng zoi’n ze da’t oon de poeirten lag of woorschoinlèk oon de soeber apparatier van de groepen … en oitenjelèk woren het de lampekes da moesten vervangen werren … ’t Es ier oeik altoid iet hein! Weir van Bedesterd zèn d’ er op verzieng … en emmen vanaf na ons oigen lichtekes mee …

Bedot  
Mor zie na, de Zwette Vrâa In e kotteken, bezjikt en bescheten, emmek veel te lank as maan gezeten. Mor vandejoor geevek goe gallet, as Zwette Vrâa dansend op de Mèrt. Oeik mèn kammeroten kosten ’t eer ni loten, ze doeng allemool mee mè ’t afbreken van eer ploten. De Zwette Vrâa es na geboeren, droi daugen dansen onder den tettentoeren. 

Bepikt en bestoelen  
De commandeur van ’t stad Oilsjt

Wij eren Kamiel Sergant en zijn Kamillekes ter ere van zijn commandeurstitel. 

Beplekt en Bespoeten  
10 joor B&B, pakt aal eire gondel en v(i)e(i)r mor mee!

Da g’ annen otto serrewoerdig in Oilsjt nemiër kintj drooin of kiëren, da moet de Stoilemans ons aal nemiër liëren. Mor ’t reseltoot van Van den Stiën eer beloid mag er deze kiër vèr ons wel zoin, want weir vieren ons tieng joor in ons boetjes op ’t Venitioons Weirfploin! Aaft in de stoet eer oeigen oepen vèr Beplekt en Bespoeten, want weir goon ne gratis en verniet ‘Denjer-kroes’ verloeten!

De Brosselkeire  
Oilsjt, een sjikke(n) stad om van te snoepen Weir zèn fier op ons sjikke(n) stee en loeipen as baronnen zoei roik mee.

De Melkmoilen  
Alost en promotion! Oilsjt in de koiker! Ville de l’homme noir … stad van de Zwette Maan … en veel Afrikonsje vrâan

Bienvenue à Alost! Alost, ville d’un bel homme noir, est située en Région Flamande. Quelques mots et phrases utiles pour s’ intégrer: Un oignon … nen ajoin Président Kabilla … Koizer Kamilla Argent … TOOSEEMWEE Fête nationale … Oilsjt Carnaval Beaucoup de monde … zwèt van ’t volk Christophe … Christoph (mor as ’t van Karim afhangt binnenkèrt ‘Kristof’)

De Poipeplekkers 
’t GROEIT Malsjans Fiëstcomitoid

Mè ewa sjans, eje écht malsjans …!

De Saazers  
’t Baal van de veranderink Geen verdere uitleg nodig!

De Schoitkitten  
Blond en Blaat Zal Oilsjt nog een Blaa stad werren? Kan JJ oeit berremiëster werren? Eet ons Annie misschieng de oplossing? De Schoitkitten zellen ’t eer zeggen op Carnaval 2013. 

De Tsjoepeneizen  
Iksiena d’ Oilsjterse poliesje eet oeveraal in ’t stad camera’s loten plosjen. Zedje ne poeit verkiërd, lupte mè e stik in a frak oever de Mèrt, wildje a mokke eer keirkepitjen isj bepoeitelen, zedde ni g’integreerd of sprekte ge Frans, de flikken emmen a gezieng zonder dagge ’t wetj. Op een geniepige manier pakken ze a op snee, z’ analiseren a en vèrmen eer oeirdiël. Nodieng kroigde gè e factierken in a bis, want as aal eer monitors g’installeerd zèn, goon ze oeigen te kert kommen en zellen ze zeker ni miër op stroot te zieng zèn. De specialist, in zauken onderzoeken en vinnen van verkiërde dinges, ‘De Sherlock’, komt d’ Oilsteneers helpen terwoil dat aal de sjampetters een dikke pansj on’t kwiëken zèn achter eer scheirem. ’t Es t’oepen dammen vinnen wat dammen zoeken 

De Vismooil’n  
Kattegedacht zoi de lië: al est op de ‘Lion D’or’ of in de ‘Kattestroot’, as’t er mor in ’t Vloms opstoot


’t Es toid vèr verandering peisden ze bè den NVA, dus weir zèrgen vèr ne schepen van Vlomse Zauken. Dienen moet tein direct zèn prioritoiten stellen, zoeals er veer zèrgen dat er Vlomse liëkes op de strootnaumborden stoon en dat er alliën nog mor Vlomse vlaggen oon ’t stadhois hangen. As da giën veranderink es… nemna. Giën kat oi da gepeisd… Zoeals geweten was die oonstellink nie van de poes. Den SPA zat mè ne koter, terwoil da CD&V de kat oit den boeim keek. JJ was ne voegel vèr de kat (of wird ’n gevoegeld deer een kat?) en diene Vlomse Lië … da’s giën katjen om zonder handschoenen oon te pakken zelle. 

De Zieke Zjieratten – Twiekierenniet  
d’ Er was isj … d’ Er was isj … Ne Prinsj en een Prinsjes (Tom en Stephanie) Mor eer sproeksken dierde mor res!

De Zjieverleppen  
Onze veerzitter is crimineel Al joren werd onzen ere-veerzitter De Staaf afgeschillerd as nen bandiet, terwoil dat iederiën een twiëde kans verdintj. Woi as groep willen na isj loten zieng oon ons sjikke stee hoe ‘crimineel’ onze veerzitter es. Weir goon zèn crimineel goeie inborst loten zieng en hoeipelèk kan diene jongen tein einjelèk bezieng werren hoe dat’n es as mensj.

De Zoipers  
Door goot den telefong, ’t es weer ver ons zonder pardong Speeltuinen en speelpleinen en de klachten over geluidsoverlast door de buren. De Zoipers zitten allemaal op de wagen: een rijdende speeltuin. 

De Zwiejtzoel’n  
55 joor … ajoin allier, ajoin adoor

Den ajoinenweirp, een joorlèkse tradiesje op de mondjagnoeng véren de stoet es tees joor on zèn 55ste idiesje toe. In carnavalsteirmen een jubileumjoor, want alle veelvaden van 11 zèn in de carnavalswereld ne jubilee. Met tees onderweirp willen weir tees joor veraal onder den oondacht brengen wat dat de miëste mensjen ni weten: HOE ES DEN AJOINENWEIRP OIGENLEK ONTSTOON? Het begon allemool in 1959, in dienen toid kregen ze vèr de mondjagstoet giën volk boiten. Weir oïn tèn nen omloeip van in ’t centrum van de stad, zoei langs Moilebeek en ’t Hoilig Hèrt. Het iënige dat de groepen zagen was hier en door iemand da van achter ’t gordoin ont koiken was. Azoei stelde Jules Boelens veren on Henri Van de Perre (toenmalig secretaris van ’t Fiëstcomité) om nen ajoinenweirp te doeng véren de stoet, om zoei de mensjen boiten te kroigen. En he slaugde d’er in, want de mensjen die nor den ajoinenweirp kwamen, bleven – wat dat op den dag van vandaug nog altèd gebeerd - op de Mèrt stoon. Woorom smoiten ze giën echte ajoinen, mor van da ingepakt snoepvliës? Omdat da veel te veel zjier zol doeng as dat op anne kop valt, wist Jules ons te zeggen.

De Zwisjelmoizen  
Capiooland

Komt allemool nor ’t land van Capioo, want iederiën kroigt ne schoeine kadoo vèr zennen 50ste verjooringsshow. Poep-e-gatjes of alle soerten smoelentrekkers, ier vindj e kindj wa zèn hèrt bemintj. Een bezeken op de mond, en ’t reuzenrad van de grond. Of zedj’a liever rès op zenne knie in de kinjeracademie. Ge ziet, ’t es door gralèk plezant ..; door in Capioo zèn land.

Dest-Goe Schief  
As de pompiers boiten roin, es ’t altoid keiremis As de pompiers boiten roin, es ’t altoid keiremis. Dit is zowel positief als negatief bedoeld. De pompiers zorgen altijd voor veel ambiance en amusement. Het is uniek als de pompiers muziek spelen op de Mèrt en het Vredeploin. Helaas is er niet voor elke pompier een ‘plosjken’, dus moeten ze maar toerkes rijden of ergens buiten de stad parkeren. Ook de O-platen om buiten te kunnen komen met Oilsjt Carnaval, kost de groepen veel geld. Maar Carnaval is nu eenmaal het feest van het jaar en daar horen de pompiers gewoon bij.

Gekloetj  
Geeft Kamiel de giëst, weer e volksfiëst!? 

We kennen er ni oon oit, vèr het minsjte werd er in ons Oilsjt e volksfiëst georganiseerd … ’n Iëndracht speltj isj kampioeng = e volksfiëst Er komt ne film oit woor we as dronkords en marginolen werren oonzieng = e volksfiëst Twië Antweirpeneren doeng een brasserieken oepen = e volksfiëst Oilsjt Carnaval werd erkost deer Unesco = e volksfiëst Ge kejet zu zot ni bepeizen of ’t es prois … Mor weir kennen er ni oon oit, den dag da onze Koizer zèn keers oitbloost es ’t er giën keirk of zool groeit genoeg woor da allemaan binnen kaan. Dus zitj er niet anders op as een laajf-kremausje op de Groeite Mèrt, gevolgd deer e groeit volksfiëst (onze Koizer zol ni anders willen) veer en deer aal d’ Oilsjteneskes en Oilsjteneers. En moeste ni op de Groeite Mèrt gerauken, ge kentj den diensjt oeik volgen op ’t groeit scheirem op ’t Vredeploin.

Geloeif Mè Goed  
Oilsjt … een stad in volle bloei!

http://vimeo.com/57763507
Oilsjt es een stad die oever veil troeven beschikt. Troeven die GMG vandejoor isj in de blommekes wiltj zetten. Den Okapi, het Criterium, Cirk, het OLV en natierlèk onze Carnaval: weir vinnen ze allemool ‘den bokei’. Ze zetten onze stad op de koort en da verdintj een blommeken. Lotj het orkest de vioelen mor stroiken en het koeir zèn stemmekes mor smeren: Oilsjteneers zèn van de goei, want Oilsjt … Oilsjt es een stad in volle bloei! 

Gralek Grosj  
De poletiek in Oilsjt, giëne vetten. Ze doeng ni anders as twië gezichten trekken. En kroigen ze de windj van veren, tein veranderen ze aga van koleer.

N-VA en “De kracht van verandering” zoi D’Haese. Loisttrekker en berremiëster mè Oepen VLD gink ni deer, ik verander aga van koleer! Doordeer kwam Sarah Smeyers ten val, mè just mor e plosjken as OCMW veerzitter viel ze van ere pied-de-stal. Oeik ons Ilse zet ’n hoi ne fermen hak, as echte carnavalist komt ze toch nog as fiëstschepen oon den bak. In de gemintjerood werd de Karim zenne rechter eirem. Hoi liërt aal d’ Oilsjteneers wel Vloms gelèk as ne geletterden gandeirem. Dormee woren Van den Stiën en peetvader Tobback ni ’t akkoerd, as vroigevochten vrâa pakt z’ hem wel op zèn woerd. Welke polletieker zal de noste legislatier twië gezichten trekken? Vanop ere pileer zal d’ opposiesje da niemand beletten. 

Kledde Me Vel  
Amai! Mèn oeiren!

Oeik al trekt eer lieken op giën floit, d’ installausjes stoon gewelleg loid! Keje ni tegen nen hoeigen DB, Bringt tèn mor oeirdopkes mee …

Kompasje  
Kompasje
Na de verkiezingen gaan we uit KOMPASJE de NVA helpen met hun doelstellingen. Als oud leden van een jeugdbeweging zijn we dit aan de maatschappij verplicht.

Kop Oever Kloeiten  
Cafetaria De Siesegem – Specialiteit ovengerechten In onze ‘brand nieuwe’ cafetaria De Siesegem kan u steeds terecht voor een smaakvolle ‘kaffetaufel’. In het gezellige kader kan u steeds genieten van onze overheerlijke ovengerechten. Bekijk zeker ook onze uitgebreide kaart van zeldzame diersoorten met Siesegems groen op een bedje van paars fluweel. Al onze gerechten zijn ‘goed gebakken’.

Lekken en Plekken  
As ge’t anders emballeirt, es ’t er niet gebeird!

Karim Van Overmeire schepen in Oilsjt! Da kaan ni! Toch wel, want as ge ’t anders emballeirt, es ’t er niet gebeird! Christophe D’Haese vèr berremiëster! Da kaan ni! Toch wel, want as ge ’t anders emballeirt, es ’t er niet gebeird! Twië oordige gevallekes. De Christophe kost giënen berremiëster werren, want Zjean-Zjaak werd vanoit Brakel recht nor de kop van de loist geschoeten. Karim kost giëne schepen werren, want ’t Vloms Belang werd toch altoid op zoi geschoeven. Mor ze dachten alletwië: “As men ons anders emballeiren, kaan der vanalles gebeiren! 

Noeit Ni Genoeg  
Mè Carnaval zèn weir allemool rore voegels Mè Carnaval zèn weir allemool rore voegels. Weir kwamen op ’t gedacht omda alle carnavalisten mè Carnaval ‘een betjen roor doeng’. Oeik mè de situausje in gedachten i.v.m. de nestkaskes op den toeren van ’t stausje, werd de waugen oitgebaad mè nestkaskes. Nestkaskes woor de voegels ni in willen woeinen, mor wel in den toeren van ’t stausje woor daze eer nesten tèn mor zelf mauken.

Oeverboeft  
De commerce van Oilsjt

Oilsjt Carnaval es een commerce gewerren. De carnavalisten zollen echt alles verkoeipen, dus weir oeik. Komt isj nor ons bezze en weir verkoeipen ’t eir aal. Van nominetjes tot onze waugen!

Schiefgoddeweg  
Oldtimerstreffen De aakes van ons resthoizen willen noor deze lange wintjer nog isj boiten kommen. Doorom organiseren ze een treffen om de bintjes nog isj oit te sloon en eer nog isj goe te loten goon gelèk as in eren goeien jongen toid. Afsprauk van ’t treffen op 10, 11 en 12 febrewore op de Groeite Mèrt. Gratis entree ver 65-plussers. Oongepaste meziek en eetstandjes verzieng.

Steirk  
Weir fladderen van ier nor geer, wa is na ons poletieke koleer?

Op nen oranjen mondjag zoi Andreas: “Allé, ’t es presies groener oon den oeverkant.” “Nieje”, riep Karim, “ik zèn ni van gisteren, mor van oevermeiren. Tees zwèt schaup etj liever geel stroei as groeng gès.” Roeid van kolère tierde Christophe: “Jean-Jacques, ik sloon a bont en blaat en kist allemool mèn broin gat. Ik wèr den iësten gelen berremiëster van dees wereldstad!” Woor goot da nortoe mè ons poletiekers? Ze fladderen van ier nor geer, wat is na eer poletieke koleer?

Stièndoeid  
Sjakie en de Saroepfabriek 

Wa gebeerd er aal achter den Amylum zèn deren? Want door est dat de magie zal geberen Tissen ’t weirk en ’t travakken Pakt AKV Stièndoeid eir mee Gedoon mè de stress en de korvee Ne wereld vol smokkel en soikerspinnen droin Alles mè sjokolat goe geloin De oempa loempa’s Boikske rond en sans fizik Geven eir de grand toer in de Saroepfabriek 

't Es Noig  
Knikkert ze boiten, ’t stad verdintj al genoeg op onze rigge! ’t Stad verdintj al genoeg op de rigge van de carnavalisten! ’t Geldj es weeral isj op en de beloefde weirken in d’ hallen werren weeral isj ni gedoon, gelèk ieder joor! ’t Hangt ier ons kloeiten oit en doorom gommen ze boiten knikkeren.

Venoin  
Weir zèn ne kloon! Weir zèn inderdood de ‘kloon’! Naumelèk de kloon van een carnavalsmikroebe! In ons Oilsjters laboratorium goon de professoren oon de slag om de iënige, echte carnavalsmicroebe massool te gon klonen! Op dees manier kennemen deer massaprodukse iederiën behandelen met ons uniek Oilsjters carnavalsvirus woor da giën tegenvaccin tegen opgewassen es. Dus mensjen allemool, past op, want ge werd van het carnavalsbisjtjen gebeten! Baai de weej: de prois van de groene is altoid welkom!

Woorom Dadde
Een blommeken vèr ons Nicole Nicole Ringoir, ons veerzitster van ’t Fiëstcomitoid, es al joren in de weer vèr onze Carnaval. Alle joren hoeiren we mè ne krop in de keel: “Merci carnavalisten, weir emmen vandejoor weer ne fantastische Carnaval g’had, mè ne goeie Prinsj en ne gralèke schoeine stoet.” Weir vinnen dat ons Nicole da gralèk goed doet en da ze mag blijven voesj doeng. Weir willen eer doorom in de blommekes zetten. 

link THEMA'S MIDDELGROTE GROEPEN
link THEMA'S GROTE GROEPEN